Gdańsk, dnia 12.02.2018 r.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku działając na podstawie:

·         Art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 20 wa ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w związku art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)

·         Zarządzenia Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r.,  

ustaliła na rok szkolny 2018/2019 następujące kryteria przyjęć  i postanowiła uwzględnić następującą punktację dla:  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 im. Xymeny Zaniewskiej

 • zawód fryzjer
 • zawód krawiec
 • zawód fotograf 

za: 

1. Zajęcia edukacyjne

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • przedmiot artystyczny (wyższa ocena z przedmiotu technika lub plastyka) 

2. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie: 

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • udział w konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
 • aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)
 • aktywność na rzecz środowiska szkolnego

TECHNIKUM NR 9 im. Xymeny Zaniewskiej  

 • technik usług fryzjerskich
 • technik przemysłu mody
 • technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • technik stylista –EKSPERYMENT 

za: 

1. Zajęcia edukacyjne

 • język polski
 • matematyka
 • przedmiot przyrodniczy (wyższa ocena z przedmiotu biologia, geografia, chemia)
 • przedmiot artystyczny (wyższa ocena z przedmiotu technika lub plastyka)

2. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie: 

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim
 • udział w konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
 • aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)
 • aktywność na rzecz środowiska szkolnego