Zasady rekrutacji do Internatu
Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku

w roku szkolnym 2018/2019

 

1.     Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu.

2.     Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w Internacie Zespołu Szkól Kreowania Wizerunku.

3.     System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSKW w Gdańsku. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół.

4.     W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria zawarte w Tabeli. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole.

5.     W kolejnych latach składa się jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu  w internacie.

6.     W przypadku rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić Internat ZSKW.

 

Terminarz rekrutacji:

16 maja – 8 czerwca 2018r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie.

16 maja – 15 czerwca 2018r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu.

Do 4 lipca 2018 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

6 lipca 2018r. godz. 12.00    – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce.

po 9 lipca 2018r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

28 sierpnia 2018r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce

 

Kryteria naboru do Internatu ZSKW w Gdańsku

       Warunek

·       Kandydat jest uczniem ZSKW

·       Kandydat jest uczniem innej szkoły i pobiera naukę poza miejscem zamieszkania

        Kryteria

·       Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

·       Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

·       Kandydat objęty pieczą zastępczą

·       Trudności z dojazdem kandydata do szkoły ze względu na odległość

·       Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie

·       Kandydat ze szkoły sportowej

·       Kandydat ze szkoły znajdującej się w sąsiedztwie internatu

·       Kandydat posiadający osiągnięcia w sporcie lub innej dziedzinie

·       Ocena z zachowania kandydata

  

Kwalifikacji dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku. Rozpatrywane są jedynie kompletne wnioski.

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

Dokumenty do pobrania